پرسیدن یک سوال

روغن موتور دیزلی

API CH4 SAE 15W40
Silver-SAE 15W40