توصیف

روانـی و آسـانی کـار موتـور، صـرفه جـویی در مصـرف سوخت، کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتـور، محافظت عالی موتـور در بـرابـر اکســیداسیون و نیــتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی در موتور، کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و حذف رسوبات مضر. تحـت لیسـانس شرکت کاسـپین اینترنشنال   انگلستان.