پرسیدن یک سوال

روغن موتور چهار فصل کاسپین

API SG/CD SAE20W50
SAE 20W50 4L